Ryzyko w projekcie – typologia

Można wyróżnić bardzo wiele klasyfikacji ryzyka.

Pierwsze z nich to:

-ryzyko stałe (zewnętrzne) – dotyczy całej gospodarki (makroekonomiczne)

-ryzyko niestałe (wewnętrzne) – dotyczy określonego przedsiębiorstwa (mikroekonomiczne)
Ze względu na rodzaj przesłanek wyróżnia się:
-ryzyko właściwe – można je estymować za pomocą prawa wielkich liczb. Jest związane ze zjawiskami, które posiadają daną historią za pomocą której mogą być opisane w sposób probabilistyczny (np. choroba, awaria maszyny, powódź, wzrost kursu euro)

– ryzyko subiektywne – związane jest z subiektywnym podejściem osoby podejmującej się analizy ryzyka

-ryzyko obiektywne – związane z niemożnością przewidzenia przyszłych zdarzeń (np. odkrycie nowego materiału, technologii)

Naturalnym wnioskiem jest, żeby starać się przede wszystkim eliminować ryzyko subiektywne, a także starać się kontrolować ryzyko właściwe.  Na ryzyko obiektywne zaś nie można mieć istotnego wpływu jako zespół projektowy.
Ze względu na niepewności natury makroekonomicznej wyróżnia się:
-ryzyko działalności – związane ze wzrostem lub spadkiem popytu, poziomu cen

-ryzyko płynności – związane z możliwością nieodnalezieni nabywcy gotowego  zakupić dany produkt po cenie rynkowej
-ryzyko nieściągalności – związane z sytuacją, w której dłużnik nie spłaca długu

-ryzyko rynkowe – związane ze zmianami na rynku globalnym
-ryzyko stopy procentowej – związane z wahaniami kursów walut, stóp %

 

Ze względu na prawdopodobieństwo ryzyka wyróżnia się:

-ryzyko normalne – trzeba je podjąć, żeby rozpocząć projekt

-ryzyko dopuszczalne – na nie można sobie pozwolić

-ryzyko niedopuszczalne – nie można sobie na nie pozwolić

-niezbędne – musimy je podjąć

 

Wyróżnione rodzaje ryzyka pokazują jak skomplikowane są niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu. Z doświadczenia można stwierdzić, że większość projektów realizowanych jest w sposób odbiegający od pierwotnie zakładanego – powodem jest ryzyko obiektywne. Wiele projektów również kończy się porażką, która spowodowana jest jedynie nieodpowiednim sposobem zarządzania ryzykiem właściwym. Przykładem może być niewłaściwie ustalony plan pracy włącznie z delegacją zadań- przy użyciu aplikacji online timesheet można skutecznie ustalić odpowiedni grafik. Inną rzeczą jest fakt, że komunikacja w zespole jest bardzo istotna. Wszelkie zakłócenia i szumy skutecznie eliminuje aplikacja online team collaboration. Zapobiec temu  możemy m.in. poprzez wdrożenie oprogramowania do zarządzania projektami, tzw. Web based project management software.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *